lundi 24 avril 2017

Happy 75th birthday to Barbra Streisand!